Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: Lydia van Toorn, geboren op 28/07/1980 te Tiel, te noemen Vief Kidz. In bezit van de diploma’s Breingezondheid & Natuurlijk AD(H)D coach en Orthomoleculair Adviseur Gevorderd. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77846788
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend.
1.3. Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van een bepaalde duur, waarin de diensten worden beschreven, die worden verleend door opdrachtnemer tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever.
1.4. Diensten: het leveren van voedings- en leefstijladviezen, presentatie & voorlichting, workshops en training.
1.5 De praktijk: Kokkelaantje 14, 3833 KS te Leusden, alwaar de voedings- en leefstijladviezen en workshops worden gegeven.
1.6. Werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever als rechtspersoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.3. Vooraf worden deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden te vinden op de website van opdrachtnemer.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

3.1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.
3.2. In geval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met instemming van beide partijen wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3.3. Wanneer door opdrachtnemer gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van opdrachtnemer op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien opdrachtnemer één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode in het voordeel van de opdrachtgever niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Tarieven

4.1. Alle prijzen zijn in euro’s, btw is inbegrepen
4.2. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd conform de pakketprijs, los consult of andere opdracht zoals vermeld in de overeenkomst.
4.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, de tarieven na afloop of bij verlenging van de periode van overeenkomst te wijzigen. Indien dit het geval is zal opdrachtnemer dit schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken en worden de nieuwe tarieven van kracht nadat de opdrachtgever hiermee heeft ingestemd.

Artikel 5. Overeenkomst

5.1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer en opdrachtgever respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 6. Wijziging van een opdracht of Overeenkomst

6.1. Wijzigingen in een opdracht of overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door opdrachtnemer en de opdrachtgever is bevestigd.
6.2. Bij een overeenkomst kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel
6.3, slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
6.3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van opdrachtnemer om ten gevolge van wettelijke regelingen de diensten en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen, mits de opdrachtgever schriftelijk met de wijzigingen heeft ingestemd. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
7.2 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en streeft naar hoge kwaliteit om de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
7.3 De diensten die opdrachtnemer aan de opdrachtgever zal leveren, omvatten de in de overeenkomst genoemde diensten.
7.4 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal opdrachtnemer alles in het werk stellen een andere afspraak tot levering van de in de overeenkomst genoemde diensten overeen te komen. Indien dat op korte termijn niet lukt, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 8. Annulering

8.1 Annulering van de door de opdrachtnemer te verlenen dienst(en) dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door opdrachtnemer 25 Euro van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
8.3 Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal opdrachtnemer haar diensten verlenen volgens een voor opdrachtnemer gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of opdrachtgever voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 8.2
8.4 Annulering voor een behandeling/consult in de praktijk is mogelijk tot 24 uur van tevoren.
8.5 Wordt een behandeling/consult in de praktijk korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd of gewijzigd, dan zal de opdrachtnemer de kosten in rekening brengen. De opdrachtgever is verplicht deze te betalen. Dit geldt ook als de opdrachtgever niet verschijnt op een geplande afspraak.

Artikel 9. Wijziging in de opdracht

9.1 Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden doorbelast conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever, opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij opdrachtgever.
9.2 Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever schriftelijk of per mail is aanvaard.

Artikel 10. Medewerking/ Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

10.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
10.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
10.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig een geschikte medewerker van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking als contactpersoon voor opdrachtnemer.
10.4 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden, contactpersonen en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De opdrachtnemer kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de opdrachtgever doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de opdrachtgever van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de opdrachtnemer. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld door opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.
12.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1 Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde producten of diensten zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkte auteursrechten.
13.2 Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en indien van toepassing te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Betaling geschiedt per betaalverzoek of per factuur. Binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekeningnummer.
14.2 Pakketten mogen in één keer worden betaald na de eerste afspraak of in 2 termijnen (na de eerste afspraak en na de derde afspraak). Afname van de consulten zijn binnen drie maanden na intakedatum. Heeft opdrachtgever de consulten niet binnen deze drie maanden gebruikt, dan vervallen deze en ingeval van termijnbetaling wordt het resterende bedrag in rekening gebracht met een betaaltermijn van 14 dagen.
14.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim. De verplichting van opdrachtnemer tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
14.4 Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
14.5 Klachten betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding

15.1 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien: a. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn; b. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van opdrachtgever, aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend, opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van opdrachtgever, opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven. c. de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
15.2 In geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen per brief.
15.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van opdrachtnemer.
16.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Onverminderd het recht van opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.